Om bebyggelsen

Sortemosen i Blovstrød sogn, Allerød kommune omfatter matrikelnumrene 1h, 1k og 1bt Blovstrød sogn.

sortemosen fra luften

Mosen er privatejet, ca. 20 ha stor og ligger nord for kommunevejen Sortemosevej. Mod øst grænser den op til Ny Allerødgårds landbrugsjorder, mod nord til statsskoven Tokkekøb Hegn, og mod vest til Nymøllevej.

Omkring 1940 ønskedes arealet bebygget, i vest med helårshuse, i øst med sommerhuse. Dette bevirkede, at arealet i 1940 blev fredet for at regulere udnyttelsen. Den vestligste tredjedel, der ligger på høj bund, som før har været under plov, udtoges til senere bebyggelse med visse klausuler, mens resten, ca. 13 ha, underkastedes status quo-fredning. På matr.1 h og hovedparten af 1k skulle naturtilstanden opretholdes (ikke ændres), på matr. 1bt og den vestligste del af 1k skulle den naturlige bevoksning så vidt muligt bevares omkring husene, og der måtte ikke uden forsvarlig sundhedsmæssig rensning udledes spildevand til mosen.

Mosens tidligere udnyttelse til tørveskær, brænde- og bærsankning og til græsning for enkelte dyr er ophørt. Mosen er stort set blevet overladt til sig selv, mens der udefra og på fællesarealerne for Sortemosebebyggelsen er sket en række ændringer.

Bebyggelse fandt først sted i 1961-62, hvor 36 kædehuse i 5 længer byggedes i en klynge tæt op til mosens vestlige dele, mens der ud mod amtsvejen etableredes grønne fællesarealer med afskærmende beplantning, både ved vej og omkring parkerings-arealer.

Husene er tegnet af arkitekt Henrik Gormsen og blev opført
af Finn Harald Simonsen.

Lukket for kommentarer.