Indsigelse mod Allerød Kommuneplan 2013

Sortemose Skov Grundejerforening har gjort indsigelser mod den nye kommuneplan. Se indsigelse og bilag.

Som det fremgår af indsigelsen er der sendt kopi til Miljøministeriet og Naturstyrelsen.

Vi har endvidere fremsendt kopi til Blovstrød vandværk, Blovstrødlisten, Grundejerforeningerne i Blovstrød og DN Allerød.

Vi håber det ved fælles hjælp lykkes at få forhindret, at et område på ca. 12 ha. ved Ny Allerødgård (plannummer BL.BE.02) overføres fra landzone til byzone med henblik på opførelse af blandet bolig og erhverv.

Bemærkninger til dispensation fra Lokalplan nr. 2-309

Bestyrelsen har den 23. oktober indsendt følgende bemærkninger til kommunen:

Sortemose Skov Grundejerforening samt beboerne i nr. 2-12 har modtaget orientering om ansøgning om udvidelse af p-plads på Matr. Nr. 1h Allerød By, Blovstrød, Sortemosevej 2.

Sortemose Skov Grundejerforening er nærmeste nabo til Sortemosevej 2. Området omkring ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 17 og dele er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (sø).

Ansøgningen vedrører udvidelse af parkeringsarealet på matrikel 1h med 21 pladser ud mod Sortemosevej.

Det kan undre os, at en enkelt kontorbygning beliggende stationsnært igen skal have forøget antal af parkeringspladser. Ideen med de stationsnære erhvervsarealer er jo netop, at det offentlige trafikudbud benyttes. Udover mindre end 10 min. gang til S-station med 10 minutters drift, er der flere buslinier til døren. Vi vil dog klart foretrække udvidelse af parkeringsarealet, fremfor realisering af parkeringshuset.

Vi tilslutter os kommunens vilkår for dispensationen ”At udvidelsen af det eksisterende parkeringsareal skal nedlægges og retableres til grønt område, såfremt man på et senere tidspunkt vælger at benytte muligheden for at etablere parkeringsanlæg i byggefelt 2”.

For at minimere lys- og støjgener for beboere i Sortemosen 2-12, er det vigtigt for os at der foretages en beplantning med stedsegrønne planter ud mod Sortemosevej.

Med venlig hilsen

Sortemose Skov Grundejerforening

Pbv

Poul Skallerup

Forslag til Allerød kommuneplan 2013 i høring

Allerød kommune har netop offentliggjort ‘Forslag til Allerød kommuneplan 2013’. Se nærmere på http://alleroed-kp13.cowi.webhouse.dk/

Forslaget ligger op til at området mellem Sortemosen og Ny Allerødgård ændres fra landzone til byzone og udlægges til blandet bolig og erhverv.

Bestyrelsen vil på næste møde drøfte vores holdning og plan for evt. indsigelse.